Algemene voorwaarden HKweb

versie 1. 15 juni 2022

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie HKweb onderhandelt omtrent de totstandkoming van een Overeenkomst respectievelijk een Overeenkomst gesloten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen HKweb en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
 • Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software, databases en websites alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc. die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door HKweb aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 • Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, programmeringswerkzaamheden, ontwerpen, ontwikkelen, beheren, het uitvoeren van Service van websites en databases, hosting, projectmanagement, advies omtrent de promotie van website alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op dit gebied.
 • Software: alle programmatuur die noodzakelijk is om websites te ontwerpen, ontwikkelen, beheren en/of Service te verlenen.
 • Service: het aanpassen en/of wijzigen van een website van Opdrachtgever. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere het aanpassen van teksten, beelden, bewegende beelden en/of geluid van de webpagina’s aan gewijzigde omstandigheden op verzoek van Opdrachtgever.
 • Prijs: de prijs voor de door HKweb te leveren dienst of product met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • HKweb: een onderneming (een eenmanszaak) die zich bezighoudt met frontend, website- en softwareontwikkeling alsmede daaraan gerelateerde activiteiten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, Diensten, Producten, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van HKweb en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17173882.
 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan HKweb derden inschakelt.
 3. Door acceptatie van een aanbod van HKweb voor het verrichten van werkzaamheden of de levering van (een) product(en), aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van HKweb zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. HKweb kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van HKweb dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. HKweb behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. Een Overeenkomst tussen HKweb en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover HKweb een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door HKweb uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 6. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail bevestigd.
 7. Opdrachtgever verleent aan HKweb voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
 8. Van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 9. Het is mogelijk dat de aard van het Product en/of Dienst wijzigt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een dergelijke wijziging zal te allen tijde worden afgestemd met Opdrachtgever en na goedkeuring worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de wijziging is het ter beoordeling aan HKweb of hiertoe een aangepaste offerte dient te worden opgesteld.

Artikel 4. Uitvoer & voltooiing van de opdracht en dienstverlening

 1. HKweb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. HKweb zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. HKweb kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt en is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.
 2. HKweb is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal HKweb de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan HKweb, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze Algemene voorwaarden.
 3. Rapportering, indien vooraf afgesproken, door HKweb aan Opdrachtgever vindt plaats conform aanbieding, offerte of overeenkomst.
 4. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt HKweb het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

Artikel 5. Verplichtingen Partijen

 1. Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst en alle benodigde informatie aan HKweb verstrekken.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan HKweb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HKweb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HKweb zijn verstrekt, heeft HKweb het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Onder de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde informatie wordt zeer nadrukkelijk begrepen de informatie als bedoeld in artikel 6 lid 3.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HKweb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
 5. Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van het Product en/of de Dienst dat daardoor de juiste werking van de Software, het computersysteem en/of eventueel aangelinkte websites niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere Opdrachtgevers in het gebruik van het Product en/of de Dienst niet worden belemmerd.
 7. HKweb behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorafgaande artikelleden dan wel indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen als bepaald in artikel 7. HKweb zal wegens weigering van de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart HKweb voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

Artikel 6. Specificaties en ontwikkeling website

 1. In geval HKweb voor Opdrachtgever een website zal ontwerpen/ontwikkelen zullen de specificaties waaraan een dergelijke website dient te voldoen vooraf door Opdrachtgever aan HKweb ter beschikking worden gesteld.
 2. De specificaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen onder meer betrekking hebben op de stijl, het aantal te ontwikkelen webpagina’s, de op te nemen tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid codes en/of ander materiaal. Ook dient hierbij te worden gedacht aan de functionele en technische eigenschappen van de website.
 3. Vooraf zal duidelijk worden afgestemd welke informatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel door Opdrachtgever zal worden aangeleverd. Het bepaalde in artikel 5 lid 2 is nadrukkelijk van toepassing op deze informatie.
 4. HKweb is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. HKweb is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde informatie.
 5. HKweb zal de website met zorg ontwikkelen zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel.
 6. HKweb zal in eerste instantie een ontwerp opleveren van het uiterlijk van de webpagina’s die behoren bij de website. Opdrachtgever dient vervolgens per ontworpen pagina goedkeuring te verlenen voor het definitieve ontwerp. Een dergelijke goedkeuring behelst ten minste het navolgende:
  1. Opdrachtgever geeft hiermee te kennen dat het definitief ontwerp gezien is, en gaat akkoord met het ontwerp zoals dat staat afgebeeld in het desbetreffende document;
  2. Opdrachtgever gaat akkoord met het feit dat alle eventuele aanpassingen welke na goedkeuring dienen te worden verricht door HKweb aan het ontwerp, vallen onder meerwerk als bedoeld in artikel 9;
  3. Opdrachtgever gaat akkoord met de elementen die staan afgebeeld op het ontwerp. Dit zijn de elementen die zullen terugkomen in de uiteindelijk op te leveren website. Een element is bijvoorbeeld (maar zeker niet uitputtend) een tekstblok, een blok waarin een YouTube filmpje moet komen, een blok waar Facebook contacten komen, een menu, een logo of vaste afbeelding, een direct contact formulier, knoppen voor social media of SEO-links;
  4. Opdrachtgever gaat akkoord met de plaats waar de elementen als bedoeld onder c staan afgebeeld en derhalve met plaatsing van de elementen in het ontwerp van de webpagina. De elementen zullen in de uiteindelijk op te leveren website terugkomen op dezelfde plaats;
  5. Opdrachtgever gaat akkoord met de afbeeldingen die staan afgebeeld. Deze afbeeldingen zullen ook terugkomen in de uiteindelijk op te leveren website. Het betreft afbeeldingen als logo, header image en achtergrond.
 7. De hoeveelheid teksten (inclusief opgenomen links), de opmaak hiervan alsmede afbeeldingen in een tekstblok kunnen door Opdrachtgever zelf worden aangepast en vallen nadrukkelijk niet onder lid 6 van dit artikel. Opdrachtgever is zich er terdege van bewust dat eventuele aanpassing van deze elementen consequenties kan hebben voor de lay-out van de website.

Artikel 7. Prijzen / Betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen HKweb zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven – en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen van HKweb zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft HKweb het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
 4. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Opdrachtgever overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het Product en/of de Dienst dan wel door middel van periodiek vervallende bedragen.
 5. Indien betaling van het Product en/of de Dienst geschiedt door middel van periodiek vervallende bedragen dan zijn deze bedragen maandelijks per vooruitbetaling verschuldigd (per automatische incasso of factuur). In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op haar rekening.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn (in het geval van automatische incasso vanaf het moment dat de periodiek verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd) is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is HKweb gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 (voor particulieren gelden de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen).
 7. HKweb is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. HKweb zal, in geval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is HKweb nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de Overeenkomst.
 8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. HKweb is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden HKweb goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, het honorarium de kostenraming te boven gaat, zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de Opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 25% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de Opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van de werkzaamheden kan worden besloten.
 11. De gemaakte inkoopkosten inclusief, maar niet beperkt tot, mediakosten die door HKweb in opdracht van Opdrachtgever worden betaald zullen altijd volledig in rekening worden gebracht, inclusief het afgesproken opslagpercentage, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst. Overschrijding en/of afwijking van de gemaakte inkoopkosten, anders dan vooraf is afgesproken, worden door HKweb alsnog bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8. Leveringstermijnen / Aflevering

 1. HKweb zal het Product en/of de Dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Op het moment dat HKweb aangeeft dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het Product en/of de Dienst als opgeleverd beschouwd. Indien het desbetreffende Product een website betreft is het mogelijk dat de website op de server van HKweb wordt “gehost” ofwel kan de website bij Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen provider worden geïnstalleerd.
 2. De in offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden HKweb niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Het verzuim van HKweb treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever HKweb schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij HKweb een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke materialen als bedoeld in artikel 5, leden 2 en 3, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van HKweb. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van, de Overeenkomst betreffende, gemaakte kosten. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving en/of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Indien HKweb op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van HKweb. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. HKweb is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en HKweb, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal HKweb Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 10. Garantie

 1. HKweb staat er niet voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. HKweb staat er evenmin voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur. HKweb zal zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Producten en/of Diensten zo groot mogelijk te laten zijn. HKweb garandeert niet dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik of doel, noch dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.
 2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of HKweb de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 3. HKweb zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 2 (twee) maanden na levering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij HKweb zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan HKweb toe te rekenen oorzaken dan zullende kosten voor herstel volgens de gebruikelijk tarieven van HKweb aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor HKweb uit een dergelijke reclame van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. HKweb is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 5. HKweb heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is opgenomen.
 6. Niet nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen ontheft HKweb van al haar garantieverplichtingen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. HKweb aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van HKweb, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10, is HKweb na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan HKweb kan worden toegerekend.
 3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van HKweb is iedere aansprakelijkheid van HKweb uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot een vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan tweemaal de factuurwaarde. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op doorlopende dienstverlening of een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de maximale vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (vijfentwintigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van HKweb aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden.
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. Aansprakelijkheid van HKweb voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. Indien HKweb derden heeft ingeschakeld zoals omschreven in artikel 4, lid 2 en deze derde zijn aansprakelijkheid verder heeft beperkt dan HKweb, is HKweb gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van HKweb voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 5. Aansprakelijkheid van HKweb wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever HKweb onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en HKweb ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat HKweb in staat is adequaat te reageren.
 6. De eventuele aansprakelijkheid van HKweb is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventuele beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van HKweb in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 7. HKweb zal niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van inbreuk op vertrouwelijkheid van communicatie die op verzoek van, dan wel met al dan niet stilzwijgende instemming van Opdrachtgever elektronisch plaatsvindt.
 8. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, rust op HKweb geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Opdrachtgever vrijwaart HKweb voor alle aanspraken van derden.
 9. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens HKweb bedraagt één jaar.

Artikel 12. Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Overeenkomst of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde tijd met een minimum van 6 (zes) maanden.
 2. Een Overeenkomst welke is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door elk der Partijen (na goed overleg en) met opgave van redenen worden opgezegd, hierbij dient een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen in geval van rechtmatige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd met 6 (zes) maanden, tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst ten minste 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per aangetekende brief opzegt.
 4. Tussentijdse ontbinding van een Overeenkomst is slechts mogelijk, wanneer Opdrachtgever of HKweb toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, na deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke in gebreke te zijn gesteld door de andere Partij waarbij een redelijk termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming en de tekortkoming in deze termijn niet is verholpen.
 5. HKweb kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer Opdrachtgever- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
 6. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij HKweb ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die HKweb vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft HKweb het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  1. Opdrachtgever oneigenlijk gebruikt maakt van internet;
  2. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
  4. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
  5. Opdrachtgever anderszins handelt op een wijze die onverenigbaar is met de normen en waarden van HKweb, zulks ter beoordeling van HKweb.

Artikel 13. Overmacht

 1. HKweb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat HKweb door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(gevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie HKweb bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.
 2. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft HKweb het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien HKweb bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van Opdrachtgever verzorgt HKweb de registratie van domeinnamen en onderhoudt HKweb een domeinnaam server voor Opdrachtgever tegen de alsdan geldende tarieven. HKweb heeft het recht de tarieven terzake aan te passen. Opdrachtgever zal desgevraagd het door HKweb ter beschikking te stellen formulier voor domeinnaamregistratie ondertekenen.
 2. De registratie van domeinnamen geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HKweb terzake van aanspraken dat de registratie en/of het gebruik van een (door HKweb geregistreerde) domeinnaam inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten van een derde.

Artikel 15. Service

 1. HKweb kan geen onbelemmerde toegang tot het internet en netwerk garanderen, noch dat te allen tijde gebruikgemaakt kan worden van het internet en het netwerk.
 2. Indien Opdrachtgever wenst kan HKweb Service verrichten. Hiertoe zal afzonderlijk een overeenkomst worden gesloten tussen Partijen. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn in dat geval nadrukkelijk van toepassing.
 3. Opdrachtgever zal geen toegang tot de Producten en/of Diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat werkzaamheden aan het netwerk worden verricht. HKweb zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat Opdrachtgever daarvan het minste hinder ondervindt.
 4. HKweb is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het Product en/of de Dienst, gerechtigd in de Software alsmede in de Producten en/of Diensten, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld type Software en omvang en inhoud van de informatie die wordt verstrekt aan Opdrachtgever maar kan hiertoe nimmer verplicht worden gesteld door Opdrachtgever.
 5. Onder het Service, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan:
  1. assistentie in de vorm van helpdesk ondersteuning waarbij de helpdesk te bereiken is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via het vaste telefoonnummer van HKweb en buiten kantooruren via e-mail en een eventueel mobiel telefoonnummer zoals door HKweb aan Opdrachtgever verstrekt;
  2. doorvoeren van aanpassingen die vallen onder de Service op verzoek van Opdrachtgever;
  3. doorvoeren van aanpassingen geïnitieerd door HKweb.
 6. Aanvullende werkzaamheden, die niet onder Service vallen, betreffen meerwerk als bedoeld in artikel 9 en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken/rechten blijven eigendom van HKweb totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, evenals alle eventuele overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd mocht zijn, volledig aan HKweb zijn voldaan.
 2. HKweb kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (deel)resultaten van de Diensten van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan HKweb verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever garandeert HKweb, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen toelevering materiaal als bedoeld in artikel 5, leden 2 en 3, alsmede het door HKweb op verzoek van Opdrachtgever samengestelde materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart HKweb zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.
 4. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 3 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is HKweb bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat HKweb door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal HKweb de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Diensten en/of Software berusten uitsluitend bij HKweb of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectueel eigendom in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever onthoudt zich het recht van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Producten, Diensten en/of Software en de daarbij behorende andere materialen.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Producten, Diensten en/of Software te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software.
 8. Het is HKweb toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten, Diensten en/of Software. Indien HKweb door middel van technische bescherming de genoemde onderdelen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en HKweb zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en HKweb worden aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en 1 (een) jaar daarna.
 2. Ingeval van overtreding van het in artikel 17 lid 1 bepaalde, is Opdrachtgever aan HKweb een boete verschuldigd van € 2.500, - per overtreding, onverminderd het recht van HKweb om de werkelijk door haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
 3. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van HKweb. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dit te allen tijde schriftelijk aan HKweb kenbaar maken. Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van HKweb zijn opgeslagen.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal HKweb alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 5. Opdrachtgever vrijwaart HKweb voor alle aanspraken van derden die jegens HKweb mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen. HKweb spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 6. Alhoewel HKweb zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform lid 4 van dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan HKweb behoudt zich het recht voor om anonieme statistische gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) die zij ten behoeve van Opdrachtgever verzamelt voor eigen analyses te gebruiken.

Artikel 18. Diversen

 1. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en HKweb in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. HKweb kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van HKweb aan een derde overdragen. HKweb zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 3. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.
 4. De algemene voorwaarden worden kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt door HKweb.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HKweb partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar HKweb is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Artikel 20. Specifieke bepalingen omtrent Zoekmachine optimalisatie (SEO)

 1. Met betrekking tot de Diensten Zoekmachine optimalisatie (SEO) behoudt HKweb zich de volgende rechten voor.
 2. HKweb zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor de dienst SEO gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. HKweb heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een hoge positie worden gestreefd. HKweb behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door HKweb verstrekte adviezen.
 3. Door of vanwege HKweb verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor de Dienst SEO geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Artikel 21. Garanties Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever garandeert dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden bij het ter beschikking stellen aan HKweb van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, data(banken), of andere materialen en/of informatie. Opdrachtgever vrijwaart HKweb tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 2. Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de Content en garandeert dat deze zal voldoen aan de eisen van goede smaak en zeden. Opdrachtgever vrijwaart HKweb voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de Content. Indien HKweb van mening is dat de Content niet voldoet aan deze eisen dan heeft zij het recht haar Diensten op te schorten dan wel te beëindigen zonder ter zake schadeplichtig te worden.

Artikel 22. Regelgeving – Gedragscodes

 1. Partijen garanderen dat zij te allen tijde de toepasselijke bepalingen in de geldende (Europese) wetgeving en gedragsregels zullen naleven waaronder regelgeving ter zake van bescherming persoonsgegevens en elektronische communicatie alsmede de (gedrags)regels van de branchevereniging Data Driven Marketing Association (‘DDMA’) waaronder de ‘Code Reclame via E-mail’.
 2. In de voornoemde gedragscodes/regelgeving zijn onder andere regels opgenomen ter zake van de naleving van de vereiste ‘opt-in’ regeling voor verzending van e-mails en het verbod op ‘spam’.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart HKweb voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet – of niet volledig – door de Opdrachtgever naleven van de hiervoor genoemde regelgeving en/of gedragscodes en zal alle schade vergoeden die door HKweb wordt geleden als gevolg van een inbreuk op de garantie opgenomen in lid 1 van dit artikel. HKweb heeft in een dergelijk geval bovendien het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder ter zake schadeplichtig te zijn.